تهران
شهرپروژهمرحله انجام کارمتراژطبقاتبیشترین طول دهانه
تهرانجنت آبا د-مخابراتاتمام۴۳۰۰۰۱۲۱۰
تهرانپاسداران-حسینیاتمام۳۰۰۰۰۱۶۱۳
تهرانبلوار ارتش-شمیران سنتراتمام۳۰۰۰۰۱۷۱۲
خلیج فارس-شماره ۲تجاری-خلیجاتمام۳۰۰۰۰۶۱۶٫۵
تهرانتهرانپارس-ملکیاتمام۲۶۰۰۰۱۶۱۲
باغ فیضبرج باغ حصارکیدر حال اجرا۲۲۰۰۰۱۷۱۴
تهرانمسکونی-درکهاتمام۱۸۵۰۰۱۲۱۲
تهرانسازمان قضاییاتمام۱۵۰۰۰۴۱۰
تهرانصدا و سیمااتمام۱۴۰۰۰۷۱۱
تهرانمسکونی-هرویاتمام۱۲۰۰۰۱۰۱۱
تهراندروس-انصاریاتمام۱۰۰۰۰۱۱۱۰
تهرانهرویاتمام۱۰۰۰۰۱۲۱۰
تهرانکاشانک-عنبرستانیاتمام۱۰۰۰۰۱۳۱۰
تهرانمنظریهدرحال اجرا۱۰۰۰۰۷۱۱
تهرانمرزداران ناهیداتمام۸۰۰۰۷۱۲
تهرانبرج گل سرخیاتمام۷۵۰۰۱۳۱۲
تهرانسپاه پاسداراناتمام۷۲۰۰۳۱۲
تهرانشهرک نفتاتمام۷۲۰۰۱۲۷٫۵
تهرانازگلاتمام۷۰۸۰۱۲۱۲
تهرانمحمودیهاتمام۷۰۰۰۹۱۱
تهرانهفت تیر-تجاریاتمام۷۰۰۰۹۱۱
تهرانشهریار -رشیدیاتمام۶۳۰۰۴۹
تهرانجمشیدیهاتمام۶۰۰۰۱۲۱۰
تهرانپونکاتمام۶۰۰۰۱۰۷٫۵
تهرانپونکاتمام۵۰۰۰۱۰۱۱
تهرانبهشتیاتمام۵۰۰۰۷۸
تهرانمرزداران –خاطفیاتمام۵۰۰۰۸۱۲٫۵
تهراندولت-رحیمیاتمام۵۰۰۰۸۱۲
تهرانونکاتمام۵۰۰۰۱۲۹
تهرانبرج اورانوساتمام۵۰۰۰۱۵۱۰٫۵
تهرانشهرک غرب-منجماتمام۴۵۰۰۹۱۳
تهرانسعادت آباداتمام۴۰۰۰۹۱۲
تهرانجنت اباد-خداپرستاتمام۴۰۰۰۱۱۱۴
تهرانمیرداماد-کاکاونداتمام۴۰۰۰۹۱۰
تهراناراجاتمام۴۰۰۰۹۹٫۶
تهرانمحمودیهاتمام۴۰۰۰۸۱۱
تهرانجردن-حقیقتاتمام۳۶۸۸۱۲۱۱
تهرانتجاری -شهریاراتمام۳۵۰۰۶۱۲
تهرانپاسداراندر حال اجرا۳۵۰۰۹۱۰
تهرانپاسداراندر حال اجرا۳۲۰۰۸۹٫۵
تهرانستارخاناتمام۳۰۰۰۱۰۹
تهراندیباجی شمالیاتمام۳۰۰۰۸۹
تهرانپاسداراناتمام۳۰۰۰۷۱۱٫۵
تهراناندرزگواتمام۳۰۰۰۸۱۲
تهرانروشناییاتمام۳۰۰۰۷۱۱
تهرانشیخ بهایی-ریاحیاتمام۳۶۰۰۹۱۱
تهرانجردن-حقیقتاتمام۳۰۰۰۷۱۲
تهرانشهریار -رشیدیاتمام۲۸۰۰۷۱۱
تهرانشهریار -بهرامیاتمام۳۵۹۳۷۱۳
تهرانآزادیاتمام۲۵۰۰۵۷٫۵
تهراننظام آباداتمام۲۵۰۰۹۱۱
تهرانمرزداران-یادگاراتمام۲۵۰۰۷۱۴
تهرانمرکز خرید مرزداراناتمام۲۵۰۰۸۱۳
تهرانتهران ویلااتمام۲۰۰۰۸۱۰
تهرانورامین-قمصریاتمام۲۰۰۰۹۱۵
تهرانساختمان تعاوناتمام۲۰۰۰۷۱۱
تهرانساختمان بهرامیاتمام۲۰۰۰۴۱۰
تهرانپونکاتمام۲۰۰۰۶۱۰
تهرانستاری-عابدیاتمام۲۰۰۰۷۱۰
تهرانستارخاناتمام۲۰۰۰۷۹
تهرانحسینیه شاپوراتمام۲۰۰۰۴۱۰
تهرانحکیمیهاتمام۲۰۰۰۵۱۱
تهرانامام علیاتمام۲۰۰۰۶۱۴
ورامینعباسی-ورامیناتمام۲۰۰۰۷۹
تهرانپارک ساعی-پارسااتمام۲۰۰۰۹۸٫۵
تهرانمدبر-رحمانیاتمام۱۹۰۵۹۱۰٫۵
تهراندیباجی جنوبی-نصیریاتمام۱۸۰۰۸۹
تهراننظام آباد -رحیمیاتمام۱۸۰۰۷۹
تهرانحسینیه افسریهاتمام۱۸۰۰۴۱۱
تهرانشهریار -رشیدیاتمام۱۷۰۰۷۱۰
تهرانگیشااتمام۱۵۰۰۷۹
تهرانورامیناتمام۱۵۰۰۶۱۰
تهرانجعفری-نامجواتمام۱۵۰۰۷۱۰
تهرانشیاناتمام۱۵۰۰۹۱۳
تهراننامجو-آخونداناتمام۱۴۰۰۷۱۰
تهرانکریم خاناتمام۱۴۰۰۷۱۰
تهرانگیلاونداتمام۱۴۰۰۲۹٫۵
تهرانگلبرگاتمام۱۳۰۰۶۸
تهرانخواجه نظام-تاری وردیاتمام۱۲۲۴۹۹٫۵
تهرانمرزداران-آرشاتمام۱۲۰۰۴۱۰
تهرانشریعتیاتمام۱۲۰۰۷۱۱
تهراندارآباداتمام۱۰۰۰۸۱۲
تهرانحسینیه خانی آباداتمام۱۰۰۰۳۱۵
تهرانارومیه-احصاییاتمام۱۰۰۰۵۷٫۵
رودهنشهریار-رشیدیاتمام۹۰۰۶۸
تهرانحکیمیه-پیراستهاتمام۸۴۳۵۱۱
تهرانرودهن-شجاعیاتمام۴۰۵۳۸
تهرانقربانی-کارگراتمام۳۵۷۴۶
جمع کل متراژ:
۵۰۹,۷۹۵
البرز
البرزمهرشهراتمام۱۸۰۰۰۸۸
البرزمرکز تجاری مهر شهراتمام۱۵۰۰۰۹۱۲
البرزساختمان طاهریاتمام۸۰۰۰۱۴۱۱٫۵
البرزگلشهراتمام۸۰۰۰۱۴۱۱
البرزمسکن مهر البرزاتمام۶۰۰۰۷۵٫۵
البرزمرکز خرید زارعاتمام۵۰۰۰۸۱۰٫۵
البرزعلیزاده -ویلاییاتمام۱۵۰۰۱۲
البرزکمالشهراتمام۱۲۰۰۵۷٫۵
البرزساختمان اسماعیلیاتمام۱۰۰۰۵۱۰
البرزباغ سنتی چهار باغاتمام۱۰۰۰۲۱۳٫۵
جمع کل متراژ:۶۴,۷۰۰
قزوین
قزوینتعاونی مسکن دادگستری هشتگرداتمام۱۸۵۰۰۱۱۱۲
قزوینهتل ۵ ستاره آرامیساتمام۱۱۰۰۰۱۰۱۲
قزوینحسین زاده-بلوار صنعتاتمام۵۰۰۰۴۱۲
قزویناداری- پلاست آبیارکاسپیناتمام۳۵۰۰۴۲۲
قزوینحسینیه یادگار –خیابان پونکاتمام۳۵۰۰۴۱۰
قزوینحسینیه حاج آقا صامتاتمام۳۰۰۰۷۱۰
قزوینآقای لطفی-خیابان پادگاناتمام۲۵۰۰۵۱۴
قزوینپروژه خیابان نبوتاتمام۲۰۰۰۷۱۱٫۵
قزوینپروژه لطفی روبه رو استانداریاتمام۱۵۰۰۵۱۲
قزوینبنیادمسکن -بلوار ارتباطاتاتمام۱۵۰۰۴۱۰
قزوینبنیاد مسکناتمام۱۵۰۰۴۱۰
قزوینمسکونی-مژدهی پناهاتمام۱۰۰۰۵۱۱
قزوینقجری –شهرک پیر یوسفیاناتمام۸۰۰۳۱۱
قزوینزارعی-پونکاتمام۸۰۰۵۱۱
جمع کل متراژ:۵۶,۱۰۰
مازندران
مازندرانمسکونی معلماتمام۱۶۰۰۰۱۵۱۳
ساریمجتمع تجاری پرشیااتمام۱۵۰۰۰۱۴۱۲٫۵
رامسرهتل آپارتمان -بابالواتمام۱۵۰۰۰۱۲۱۲
ساریمجتمع اداری -تجاریاتمام۱۳۰۰۰۷۱۲
رامسرهتل بزرگ رامسراتمام۷۵۰۰۱۵۱۰
مازندرانمجتمع تجاری جامیاتمام۶۸۰۰۸۱۴
ساریمسکونیاتمام۵۰۰۰۱۳۱۰
ساریتجاری-پور کریماتمام۴۰۰۰۹۱۰
ساریمسکونی-عمادیاتمام۳۵۰۰۸۱۲
ساریمسکونی -فرشادیاتمام۳۵۰۰۷۸
مازندراننوراتمام۳۴۰۰۶۸
بابلسرتجاری-ایمانیاتمام۳۰۰۰۸۱۴
بابلسرتجاری-داناییاتمام۳۰۰۰۹۱۴
بابلسرحسینیه تازه آباداتمام۲۸۰۰۵۱۱
مازندرانمجتمع تجاری دریاکناراتمام۲۵۰۰۷۱۰
ساریتجاری-لقمانیاتمام۲۵۰۰۷۱۵
ساریمسکونی-آهنگراتمام۲۵۰۰۶۱۲
ساریمسکونی-قائمیاتمام۲۲۰۰۵۱۱
ساریمسکونی-کلبادیاتمام۲۱۰۰۵۸
بابلتجاری-قائمیاناتمام۲۰۰۰۶۱۰
رویانتجاری-غلام پوراتمام۲۰۰۰۷۱۲
ساریصنعتی-تابش رعداتمام۲۰۰۰۲۱۶٫۵
ساریتجاری-خلیل پوراتمام۱۸۰۰۵۹
بابلتکیه بابلاتمام۱۷۰۰۲۱۴
ساریتالار ستاره نواتمام۱۵۰۰۵۱۴
بابلمجتمع تجاری بابلاتمام۱۴۰۰۵۱۲
مازندرانمسکونی –پورکریماتمام۱۲۰۰۶۹
مازندرانمسکونی -کلبادیاتمام۱۰۰۰۵۹
ساریمسکونی -اولیاییاتمام۱۰۰۰۶۹
ساریمسکونی-جامیاتمام۱۰۰۰۶۱۰
ساریمسکونی-باقریاتمام۱۰۰۰۵۱۰٫۵
کلاردشتویلایی-منصوریاتمام۵۰۰۲۱۲
کلاردشتویلایی-جهاناتمام۴۰۰۲۹
جمع کل متراژ:۱۳۱,۸۰۰
کردستان
کردستانتجاری-قصر فیروزهاتمام۶۰۰۰۰۱۸۱۱
کردستانپروژه پردیس -تجاریاتمام۸۰۰۰۱۱
سنندجهیریاتمام۷۰۰۰۱۳۱۶
کردستانزرگریاتمام۶۷۰۰۱۰۱۷٫۵
کردستانباسک ۱اتمام۴۶۰۰۱۰۱۱
کردستانباسک ۲اتمام۳۱۰۰۹۱۰٫۵
سنندجمسجداتمام۳۰۰۰۳۱۱
سنندجمسکونی-اسدیاتمام۱۲۰۰۷۹٫۵
سنندجمسکونی-اسدیاتمام۱۰۰۰۶۱۰
سنندجمسکونی-اسدیاتمام۹۹۰۶۱۰
سنندجمسکونی- نقش بندیاتمام۹۷۰۵۱۴
سنندجمسکونی-صالحیاتمام۹۵۰۶۱۲٫۵
سنندجمسکونی-اسفندیاریاتمام۹۵۰۶۱۰
مریوانمسکونی-بادفراتمام۹۱۵۵۱۲
سنندجمسکونی -مجیدیاتمام۹۰۰۶۱۰٫۳
مریوانفایق دهش-مسکونیاتمام۸۱۰۴۱۰
سنندجحاجی مرادیاتمام۷۵۰۵۱۲
سنندجخانم شاه غیبیاتمام۷۲۵۵۱۰
سنندجحسینیاتمام۷۱۰۵۱۰٫۵
سنندجلطفیاتمام۶۷۰۵۹
سنندجمرادیاتمام۵۲۰۴۱۲
سنندجمنوچهریاتمام۵۱۰۴۸٫۵
جمع کل متراژ:۱۰۴,۹۷۰
شیراز
شیرازبلوار قدوسی غربی-مسکونیاتمام۴۵۰۰۶۱۱
شیرازساختمان محمدپوراتمام۳۰۰۰۶۱۰
شیرازشهرک بهشتی-مسکونیاتمام۲۵۰۰۶۱۱
شیرازساختمان والی پوراتمام۲۵۰۰۷۱۰
شیرازساختمان صمصامیاتمام۲۵۰۰۷۱۰
شیرازساختمان ابراهیمیاتمام۲۰۰۰۶۱۰
شیرازساختمان سامی ونداتمام۲۰۰۰۷۱۰
شیرازخ قصرالدشت ۲-مسکونیاتمام۱۸۰۰۴۱۱
شیرازخ قصرالدشت ۳-مسکونیاتمام۱۶۰۰۵۱۰
شیرازخ قصرالدشت ۱-مسکونیاتمام۱۵۰۰۶۱۰
شیرازساختمان جوانمردیاتمام۱۵۰۰۷۱۱
شیرازخ ولیعصر -مسکونیاتمام۱۲۰۰۵۱۱
شیرازپروژه اداری بیمارستان رجاییاتمام۷۰۰۱۱۱٫۵
شیرازمسکونی-کواراتمام۵۰۰۴۱۰
جمع کل متراژ:۲۷,۸۰۰
رشت
گیلانصومعه سرااتمام۵۰۰۰۴۱۱
گیلانمسروراتمام۲۶۳۰۷۱۰
رشتخانم محرابیاناتمام۲۰۰۰۶۸
جمع کل متراژ:۹,۶۳۰
هرمزگان
قشمتاپ آیلند قشمدر حال اجرا۱۵۰۰۰۰۳۳۱۲
کیشطلوع کیشاتمام۲۰۰۰۰۱۱۱۳
قشممجتمع تجاری زیتوناتمام۱۴۰۰۰۷۱۱
قشمبرج بازرگاناناتمام۱۴۰۰۰۱۳۹
قشممجتمع اداری داماساتمام۸۰۰۰۱۰۸
قشمهتل پلاساتمام۳۷۰۰۵۹
قشممسجد جامع کارواناتمام۳۰۰۰۱۱۲
قشممسجد قشماتمام۲۱۰۰۳۱۲
قشمویلایی-ناظمیاتمام۲۰۰۰۲۱۲
قشمهتل-صالحیاتمام۱۷۰۰۵۹
قشممسجد قشمدر حال اجرا۱۶۰۰۲۱۳
قشممسکونی-وحید شریفیدر حال اجرا۱۵۰۰۷۱۲
قشمدانشگاه علمی کاربردی شهرداریاتمام۱۵۰۰۳۱۱
قشمتجاری-خودسوزاتمام۱۴۰۰۵۹
قشمتجاری-جواد ناظمیاتمام۱۳۰۰۵۹
قشمتجاری-قوام ناظمیاتمام۱۳۰۰۶۹
قشمتجاری-فرید شریفیاتمام۱۰۰۰۵۹
قشممسکونی-هاشمیاتمام۱۰۰۰۳۵٫۸
کیشمسکونی -کیشاتمام۱۰۰۰۳۱۱
قشمتجاری ومسکونی-بلالیاتمام۹۰۰۴۹
قشممسکونی-سرودیدر حال اجرا۸۰۰۴۵٫۸
قشممسکونی-صغیریدر حال اجرا۸۰۰۳۱۱
قشممسکونی-اسعدیدر حال اجرا۸۰۰۴۶
قشمویلایی-همتیدر حال اجرا۷۰۰۱۱۲
قشمویلا قشماتمام۶۰۰۲۱۰
قشممسجد شهر سوزااتمام۵۰۰۱۹
قشمویلایی-خود سوزدر حال اجرا۴۰۰۲۱۰
قشممسکونی-مهندس سمالیدر حال اجرا۲۰۰۱۹
جمع کل متراژ:۲۳۵,۸۰۰
کرمان
سیرجانمسکونیاتمام۲۰۰۰۲۸٫۵
کرمانمسکونیاتمام۱۵۰۰۸۸
سیرجانمسکونیاتمام۸۰۰۷۹
سیرجانمسکونیاتمام۶۰۰۷۸
سیرجانمسکونیاتمام۵۵۰۵۸
جمع کل متراژ:۵,۴۵۰
اراک
اراکفرهنگیان اراکاتمام۱۸۵۰۰۱۰۱۳
مرکزیمسکونی ساوهاتمام۲۷۰۰۹۱۱
مرکزیمسکونی ساوهاتمام۲۲۰۰۸۹
مرکزیمسکونی ساوهاتمام۱۴۰۰۶۹
مرکزیمسکونی ساوهاتمام۸۰۰۵۹۰۵
جمع کل متراژ:۲۵,۶۰۰
اصفهان
اصفهانمسکونی-نفتاتمام۴۰۰۰۷۱۱
اصفهانمسکونی-میرزا طاهراتمام۳۳۰۰۹۱۰
شهرستان مبارکهمسکونی- علی بیگیاتمام۲۵۰۰۸۱۰
اصفهانمسکونیاتمام۲۴۰۰۶۱۰
اصفهانخیابان سروش-مهندس نمازیاتمام۲۰۰۰۷۱۰٫۶
اصفهانمسکونی-فتحیاناتمام۲۰۰۰۶۹
اصفهانفرایبورگ –جهانبازیاتمام۱۳۰۰۵۱۰
اصفهانخیابان سروشاتمام۱۰۰۰۵۱۰٫۶
شهرستان باغ بهادرانویلایی-عصارزادگاناتمام۸۰۰۱۹
جمع کل متراژ:۱۹,۳۰۰
قم
قمبنیاداتمام۴۰۰۰۱۲۹
قمبلوار امیناتمام۳۰۰۰۵۱۰
قممسکونی امیناتمام۱۴۰۰۶۹
جمع کل متراژ:۸,۴۰۰
یزد
یزدپروژه جامع الهیهاتمام۲۸۰۰۰۸۱۲٫۵
یزدپروژه گت مالاتمام۲۰۰۰۰۵۱۴
یزدصفاییهاتمام۱۵۰۰۰۹۱۰٫۵
یزدساختمان های الیاساتمام۸۰۰۰۶۱۰
یزدمجتمع فرهنگیان یاساتمام۷۶۵۰۶۱۲
یزدتجاری سینمایی پردیس ابرکواتمام۷۵۰۰۴۱۰
اردکاندرمانگاه ولیعصراتمام۳۵۰۰۳۱۲٫۵
یزدمجتمع یاس تفتاتمام۲۷۰۰۵۱۲٫۵
یزدمجتمع سمیناتمام۲۵۰۰۶۱۱٫۵
یزدمسکونی پرسیاناتمام۲۰۰۰۴۹٫۵
یزدویلاییاتمام۱۲۰۰۳۱۰
جمع کل متراژ:۹۸,۰۵۰
مشهد
مشهدپارکینگ شهرداریدر حال طراحی۲۵۰۰۰۵۹٫۸
مشهدتجاری-کوششاتمام۵۰۰۰۶۱۱
بعثتمسکونی-فریماناتمام۴۰۰۰۶۱۲
مشهدمسجد امیرالمومنیناتمام۴۰۰۰۶۱۲
مشهدمسکونی کوه سنگی -مدیر خازنیاتمام۳۰۰۰۸۱۵
مشهدمسکونی خیام -پیوندی زادهاتمام۲۸۰۰۸۱۲٫۵
تربتتالاراتمام۲۱۵۰۴۱۰
مشهدمسکونی-رفیعیاتمام۲۱۰۰۶۱۳
سناباداداری تجاریاتمام۲۰۰۰۶۱۱
مشهدمسکونی-آشتیانیاتمام۱۸۰۰۷۱۱٫۵
مشهدمسکونی-نوکاریزیاتمام۱۸۰۰۸۱۱
مشهدمسکونی-عبدالمطلباتمام۱۵۰۰۷۱۰
مشهدمسکونی-ساکناتمام۱۲۰۰۷۱۰٫۵
مشهدمسکونی-سرافرازاناتمام۱۰۰۰۶۸
مشهدمسکونی-فارغ التحصیلاناتمام۹۰۰۶۱۰
مشهدمسکونی-بردسکناتمام۸۰۰۳۱۲
مشهدمجتمع پزشکان-پرستاراتمام۸۰۰۳۱۲
کاشمرمسکونی-علیزادهاتمام۴۵۰۳۱۰
مشهدمسکونی-مفتحاتمام۴۵۰۳۸
جمع کل متراژ:۶۰,۷۵۰
خراسان شمالی
بجنوردتجاری –مسکونی-ستودهاتمام۵۵۰۰۸۱۰
سبزوارتجاری مسکونی-صفی آبادیاتمام۴۵۰۰۱۰۹
اسفراینتالار فرهنگیاناتمام۳۰۰۰۲۱۰
بجنوردتجاری-مسکونی مرادیاتمام۲۵۰۰۷۱۰
بجنوردتجاری –مسکونی تفضلیاتمام۱۸۵۰۶۱۱
بجنوردتجاری –مسکونی شادلواتمام۱۸۵۰۴۱۰
بجنوردتجاری-مسکونی رازیاتمام۱۶۰۰۸۱۰
بجنوردتجاری-مسکونی مکاری زادهاتمام۱۶۰۰۷۹
بجنوردمسکونی-مسعودی فرداتمام۱۵۰۰۶۱۲
بجنوردتجاری مسکونی-جزمی ۲اتمام۱۴۰۰۷۹
بجنوردتجاری مسکونی -جزمی۱اتمام۱۴۰۰۷۹
بجنوردمسکونی-گرمهاتمام۱۲۰۰۷۱۰
بجنوردمسکونی-سبحان زادهاتمام۱۲۰۰۴۱۰
بجنوردتجاری-مسکونی یاهوئیاناتمام۱۱۰۰۶۱۰
بجنوردحسینیه گریواناتمام۱۰۰۰۲۱۲٫۵
اسفراینمسکونی-جعفریاتمام۱۰۰۰۵۱۲
بجنوردتجاری-مسکونی ابوالحسنیاتمام۱۰۰۰۵۸
بجنوردتجاری-مسکونی رحمتیاتمام۹۵۰۵۱۲
بجنوردمسکونی-زارعیاتمام۹۰۰۵۱۰
بجنوردمسکونی-مقصودیاتمام۸۰۰۴۹
بجنوردتجاری-دست پاکاتمام۸۰۰۴۹
بجنوردتجاری-مسکونی نیستانیاتمام۶۵۰۴۱۰
بجنوردتجاری-مسکونی محمدیاتمام۶۵۰۴۹
بجنوردتجاری-مسکونی صادقیاتمام۵۵۰۴۱۱
بجنوردتجاری-مسکونی فیروزهاتمام۵۰۰۴۸
جاجرماداری شرکت توزیع برقاتمام۵۰۰۲۱۴
بجنورداداری برج فرودگاهاتمام۵۰۰۱۸
بجنوردتجاری-مسکونی افشیناتمام۵۰۰۳۸
اسفراینتجاری- مسکونی ارزمانیاتمام۲۵۰۲۸
بجنوردانبار فرودگاهاتمام۱۵۰۱۷
بجنورداتاق اکسیژن بیمارستاناتمام۱۵۰۱۱۲
جمع کل متراژ:۴۱,۰۵۰
کرمانشاه
کرمانشاهمجتمع تجاری فیروزهاتمام۵۶۰۰۰۸۱۲٫۵
کرمانشاهاداری-تجاری پلاسما سنتراتمام۱۵۰۰۰۱۰۱۳
کرمانشاهاداری-تجاری نظریاتمام۱۲۰۰۰۱۶۱۳
کرمانشاههتل و رستوران-نوریاتمام۱۰۰۰۰۱۲۱۵
کرمانشاهپروژه بازرگانی طباطباییاتمام۵۰۰۰۱۰۱۷
کرمانشاهآمفی تئاتر عرفاتاتمام۳۵۰۰۲۱۱
کرمانشاهتجاری –مسکونی دایی چیاتمام۳۵۰۰۱۲۱۳
کرمانشاهتجاری –اداری-پورزنداتمام۳۵۰۰۱۲۱۲
کرمانشاهمسکونی-کنجوریاتمام۳۵۰۰۱۲۱۰
کرمانشاهتجاری-مسکونی-محمدیاتمام۳۵۰۰۱۲۱۲
کرمانشاهمسکونی-مباشراتمام۳۰۰۰۸۱۰٫۵
کرمانشاهمسکونی-نیمااتمام۲۳۰۰۸۱۳
کرمانشاهمسجد حجتیاتمام۲۲۰۰۴۱۰
کرمانشاهنمایندگی ایر تویااتمام۲۲۰۰۶۱۲
کرمانشاهمسکونی-قادریاتمام۲۰۰۰۶۱۲٫۵
کرمانشاهمسکونی-بهمنیاتمام۲۰۰۰۱۰۱۰
کرمانشاهمسکونی ایلاماتمام۲۰۰۰۴۱۰
کرمانشاهمسکونی-زارعاتمام۲۰۰۰۸۱۱
کرمانشاهمسکونی-امیدیاتمام۱۵۰۰۸۱۰
کرمانشاهمسجد الزهرا هرسیناتمام۱۵۰۰۲۱۶
نورآبادنمایندگی سایپااتمام۱۲۰۰۳۸
کرمانشاهپارکینگ طبقاتی-سلیمیاتمام۱۰۰۰۴۱۲٫۵
کرمانشاهمسکونی-محمودیاتمام۱۰۰۰۵۱۱
کرمانشاهمسکونی -مرادیانیاتمام۱۰۰۰۵۸
جمع کل متراژ:۱۴۰,۴۰۰
همدان
همدانمسکونی-بلوار بعثتاتمام۱۰۰۰۰۱۳٫۵
همدانپارکینگ -نجفیاتمام۸۰۰۰۱۱
همدانمسکونی-نورنژاداتمام۴۰۰۰۱۱٫۶
همدانمسکونی-دانشخواهاتمام۲۱۰۰۱۲٫۱۵
همدانمسکونی-جعفریاتمام۲۰۰۰۱۰
همدانمسکونی-مهرجواتمام۲۰۰۰۱۰
همدانمسکونی-عابدیاتمام۱۵۰۰۱۰٫۶
همدانمسکونی-خوش مراماتمام۱۴۰۰۱۰
همدانمسکونی-عندلیبیاتمام۱۴۰۰۸٫۵
همدانمسکونی-فرهادیاتمام۱۳۰۰۱۰
همدانمسکونی-مومیونداتمام۱۳۰۰۹
همدانمسکونی-قادریاتمام۱۲۸۰۱۰٫۴
همدانمسکونی-سلیم زادهاتمام۱۲۰۰۱۰
همدانمسکونی-احمدیاتمام۱۱۰۰۱۰
همدانمسکونی-سلیم زادهاتمام۱۱۰۰۹
همدانمسکونی-کاکه خانیاتمام۱۰۰۰۱۱٫۱
همدانمسکونی-شفیعیاتمام۱۰۰۰۱۰
همدانصنعتی-فولاد ویاناتمام۹۰۰۱۰
همدانتجاری-مهریاتمام۴۰۰۱۴
:جمع کل متراژ۴۲,۹۸۰
لرستان
درودرحمتی-دروداتمام۹۶۳۱۰
:جمع کل متراژ۹۶۳
۱,۵۸۳,۵۳۸