توضیحات مقدماتی سقف وافل

سقف وافل به صورت کلی جزدسته ی قالب های غیر ماندگار در سقف دسته بندی میشوند. بدین مفهوم که علی رقم قالب های ماندگار در سقف مثل یونولیت در سقف تیرچه بلوک و قالب های سقف های دال مجوف چند بار مصرف هستند. و با یک بار خرید قالب وافل میتوانید میتوان در چندین سقف یا حتی چندین پروژه از آن استفاده کرد.

سقف وافل

 

مزیت سقف وافل این روش چیست ؟

این روش اجرا امکانی را مهیا میکند که به حذف قالب های ماندگار منتهی خواهد شد که علاوه بر صرفه جویی ذخایر و سرمایه های ملی به کاهش چشم گیر وزن سقف و به تبع آن کاهش خسارات ناشی از زلزله کمک شایانی خواهد کرد.

علت استقبال از سیستم سقف وافل 

امروزه سیستم وافل نسبت به تکنولوژی های مشابه با استقبال خوبی مواجه شده است چرا که امکان حذف تیرچه و یونولیت از سقف خود به تنهایی هزینه ی اجرای سازه را به راحتی ۵٪ کاهش می‌دهد همچنین به لحاظ فنی به دلیل عدم اتصال سرد بتن فوندوله به بتن فوقانی آن مزیت دیگرسقف  وافل نسبت به سیستم های سنتی تیرچه یونولیت است.

نگرانی های موجود در اجرای سقف

یکی از نگرانی های جدی در خصوص اجرای سقف تیرچه یونولیت عدم استحکام کافی قالب های یونولیتی جهت انجام فعالیت پرسنل اجرا کننده ی سقف میباشد.ای مشکل در سقف وافل نیست. به نحوی که پرسنل هنگام عبور از روی قالب های یونولیتی همیشه نگران خورد شدن قالب ها و فرو رفتن آن قبل از عملیات بتن ریزی و نگران درز ها و حفره ها و هدر رفت بتن حین بتن ریزی می‌باشند.

دیگر نگران فرو رفتن قالب وافل نباشید

در حالی که به جهت فرم و شکل و اتصالات قالب سقف وافل به یکدیگر این نگرانی اصلا در مورد قالب وافل یک طرفه  و قالب  وافل دو طرفه اصلا وجود ندارد.

نکته ای که نباید نادیده گرفته شود

آن است که علی رقم همه مزیت های عنوان شده برای سقف وافل این سیستم اصلا نیاز به نیروی متخصص و یا تجهیزات پیشرفته ندارد و تمامی پرسنل و پیمانکارانی که سقف های سنتی را اجرا کرده اند با همان تجهیزات می‌توانند وافل یک طرفه و وافل دوطرفه را اجرا کنند.