مقایسه کامل سقف های پیش تنیده با سیستم یوبوت اصلاح شده

یوبوت اصلاح شده و پیش تنیده منبع مقایسه  الزامات فنی دو سیستم در مرکز تحقیقات

یوبوت اصلاح شده

پیش تنیده

منبع مقایسه دو سیستم الزامات فنی دو سیستم در مرکز تحقیقات ساختمان می باشد که کلیه سیستم های نوین ملزم به اخذ آن هستند.هم چنین بررسی فنی نقشه های صادره از سازمان نظام مهندسی با آخرین ویرایش آیین نامه ۲۸۰۰ و مصاحبه باکارفرمایان محترم که مصرف کننده ی اصلی این دو سیستم بوده اند.(به پیوست الزامات فنی هر دو سیستم آخر گزارش آمده است.)

طراحی دهانه ها

در سیستم یوبوت اصلاح شده محدودیت طراحی دهانه از صفر تا هر دهانه ای که الزامات فنی پاسخ گوی کنترل های لازم باشد بلا مانع است.هم چنین محدودیتی در تعداد طبقات به کار رفته و ارتفاع کلی ساختمان وجود ندارد تنها طراحی باربر جانبی مطابق آیین نامه ۲۸۰۰ بر اساس ارتفاع ساختمان تغییر می کند که مطلب مذکور به هیچ عنوان ارتباطی با نوع سقف ندارد.(یعنی اگر سقف مورد استفاده تیرچه بلوک یا انواع دیگر دال باشد این مطلب باید رعایت شود.).در ارتفاع زیر ۱۰ متر یا سه طبقه می توان از دال و ستون (بدون دیوار برشی و تیر قاب خمشی)به عنوان باربر جانبی استفاده کرد.برای ارتفاع بیش از ۱۰ متر یا سه طبقه و کمتر از ۵۰ متر می توان از سیستم دیواربرشی به تنهایی یا تیر (قاب خمشی)به تنهایی استفاده کرد.برای ارتفاع بیش از ۵۰ متر باید توامان از سیستم دیوار برشی و سیستم قاب خمشی (تیر )استفاده کرد.

عدم محدودیت در بار مرده و زنده

هم چنین در سیستم یوبوت اصلاح شده محدودیتی در مجموع بار مرده کف سازی وجود ندارد و جهت باربری مجموع بار مرده با هر وزنی قابلیت طراحی دارد.هم چنین این عدم محدودیت در طراحی پارکینگ جهت عبور اتومبیل هایی با بیش از وزن ۴ تن و بار متمرکز بیش از ۱٫۳۵ تن مجاز بوده و قابل طراحی و اجراست.

حداقل ضخامت

درسیستم یوبوت اصلاح شده حداقل ضخامت دال بالا و پایین ۵ سانتی متر و حداقل فاصله بین احجام ۱۰ سانتی متر (حداق عرض تیرچه)در نظر گرفته شده است.که این فرض حداقل دال فوقانی و تحتانی است.بافرض دو شبکه آرماتور ۱۰ سانتی(۲ سانتی متر) طبق ظوابط سه سانتی متر روی میلگرد بتن خواهد بود که به هیچ عنوان در خصوص مقدار کاور شبکه ای وارد نیست.مضافا بر آن که ۵۰٪آرماتورها بین احجام قرار دارند و فقط ۵۰٪ دیگر در مسیر احجام هستند.

عدم تقلیل مقاومت برشی

در سیستم یوبوت اصلاح شده جهت عدم تقلیل مقاومت برشی دال سر ستون ها و کنار دیوارهای برشی دال به صورت تودر اجرا می شود.هم چنین به دلیل داشتن تیرچه های ده سانتی بین احجام پر کننده ظرفیت برشی قسمت مجوف نیز مقدار قابل توجهی است.

در سیستم یوبوت اصلاح شده تخلخل حاصله درصد قابل توجهی از وزن دال را نسبت به سیستم کابلی تقلیل داده است به نحوی که در دهانه ی مثلا هشت متری مصرف بتن سقف به ازای هر متر مربع معادل ۳۷۵ کیلوگرم است در حالی که حداقل وزن سیستم کابلی ۲۵ سانتی متر بتن پر معادل ۶۲۵ کیلوگرم به ازای هرمتر مربع می باشد.هم چنین در مورد مصرف آرماتور کمتر غلیظ مصالح آن است که سیستم کابلی کمتر از یوبوت آرماتور مصرف می کند حال آنکه تفاوتی ندارد.

نمره آرماتور

در سیستم یوبوت اصلاح شده آرماتور نمره ۱۰ φ  آج دار در فواصل بیست سانتی هم در شبکه بالا هم پایین استفاده می شود.وزن آرماتور شبکه بالا از قرار هرمتر مربع :

۵=۲۰÷۱۰۰                                   عدد آرماتور افقی

۵=۲۰÷۱۰۰                                عدد آرماتور عمودی

۱۰ نخ آرماتور شبکه بالا

با همین فرمول ۱۰ نخ آرماتور شبکه پایین وجود دارد.

۲۰ نخ آرماتور در هر متر مربع به طول یک متر با نمره ۱۰ می شود.

۰٫۶ kg/ml×۲۰=۱۲ kg/m^2

حال آنکه در سیستم کابلی یک شبکه آرماتور۱۲φ  آج دار در فواصل ۲۰ سانتی متری معادل همان ۱۲ کیلوگرم در هر متر مربع می شود:

۵ نخ آرماتور در جهت عمودی                                              نخ آرماتور۱۰×۱٫۲ kg/ml=12kg/mg

۵ نخ آرماتور در جهت افقی

آیا ممان اینرسی نیز کم میشود ؟

در سیستم یوبوت اصلاح شده جهت تقلیل ممان اینرسی  و تقلیل چگالی بتن ضریب اصلاح ممان اینرسی  و ضریب چگالی وزن بتن هم در نرم افزار Safe   و نهم نرم افزار ETABS به راحتی اعمال می شود.

در سیستم یوبوت اصلاح شده محدودیت در طراحی دهانه وجود ندارد.که این مطلب به صراحت قابل مشاهده در تائیدیه فنی می باشد.

کل آرماتور مصرفی سیستم یوبوت اصلاح شده در هر متر مربع با فرض دهانه ۱۰متری شامل آرماتور سراسری (مطابق بند ۶)به ازای هر متر مربع ۱۲ کیلوگرم آرماتورهای سنجاقی سر ستون  و دال که به صورت عمودی چیده می شود ۲ کیلوگرم می باشد.(مطابق دیتل زیر )سنجاق نمره ۱۰φ  اج دار هر ۸۰ سانتی متر به ضخامت دال  و هر ۱۰ سانتی متر در سر ستون ها:

۱۰×۱۰=۱۰۰m^2

ضخامت دال(۲تا  ۰٫۴×۰٫۶×۳۷۵=۰٫۹kg/m^█( @۲)

اگر بنا باشد سر هر ستون در مربع ۲*۲ با فرض ستون ۰٫۵*۰٫۵ هر پانزده سانت سنجاق استفاده شود ۴۰۰ سنجاق استفاده می شود.تعداد سنجاق حاصله برای یک دهانه ۱۰ در ۱۰ قابل استفاده است چون  ۴تا ۱/۴ یک جا محاسبه شده است.

سنجاق مصرفی در قسمت های میانی دال (غیر از سر ستون ها)

 

تکمیل توضیحات برش گیر

سنجاق مصرفی آرماتور ۱۰φ هر ۶۰ سانتی متر فاصله و به طول ۴۰ سانتی متر ۳۰ سانتی متر ضخامت دال =(۲تا۵ سانت ۱۰ سانت)۱۵٫۳۶/(۲۵m^2 )=0.6 kg/m^2

(در ۲۵ متر مربع واحد)۰٫۶×۲=۱٫۲ در ۱۰۰ متر مربع واحد) )

۵mϑ÷۰٫۶=۸ (عدد خاموت)

۵mh÷۰٫۶=۸  (عدد خاموت)

تعداد خاموت ها۸×۸×طول خاموت۰٫۴×( φ (هر یک متر طول۱۰۰٫۶=۱۵٫۳۶

کل آرماتور مصرفی دال به ازای هر متر مربع :

کیلو خاموت غیر فشرده۱٫۲+ خاموت فشرده۰٫۹+ کیلو شبکه سراسری۱۲=۱۴٫۱کیلوگرم

بتن ریزی

بتن ریزی در سیستم یوبوت اصلاح شده دو مرحله ای نیست والزامی به دو مرحله ای ریختن آن وجود ندارد.ولی کن با استفاده از مهار شبکه بالایی به پایینی به هیچ وجه الزامی به دومرحله ای ریختن بتن وجود ندارد.

زمان باز کردن دکفراژ آیین نامه مبحث نه به شرح ذیل است:

در بدترین شرایط آب و هوایی(هوای زیر صفر =…….روز) که زمان مدنظر هم زمان با بتن ریزی آرماتور بندی و قالب بندی ستون های طبقه ی بعد خواهد بود.چرا که حداقل عملیات اجرای ستون و دیوار برشی طبقه ی بعدی حداقل ده روز زمان می خواهد.

عدم وابستگی به نرخ ارز و واردات :یکی از معظلات سیستم کابلی که منبع در آمد سیستم های دال مجوف شده است بی کیفیت بودن کابل های داخلی ولزوم بر واردات کابل با کیفیت می باشد.واردات متقارن وابستگی به نرخ ارز است لذا نوسانات نرخ ارز پروژه را با ریسک مواجه می کند.که خسارات چند صد میلیونی حاصل از وقفه پروژه ارزش ریسک کردن ندارد.

عدم کفایت فنی در ایجاد بازشوها:

عدم کفایت فنی در ایجاد بازشوها:در سیستم دال مجوف یوبوت اصلاح شده به دلیل عدم استفاده ازکابل با حداقل تمهیدات می توان هرجای سقف بعد از اجرای سقف بازشوها ایجاد کرد.با توجه به تغییرات پلان و جابه جایی رایزرها ,کف شورها و فضای تر معماری به هیچ عنوان نظر به وجود کابل در سقف های پس تنیده این امکان مهیا نیست.

در سیستم های پس تنیده حتما ضلعی که کابل قرار است کشیده شودباید سمت شمال یا جنوب ملک باشد و سمت همسایه ها نباشد که در ۹۹٪ اوقات شرق و غرب ملک همسایه است و امکان کشیدن کابل  و نصب تجهیزات وجود ندارد.این فاکتور محدودکننده موجب می شود که یا طراحی به گونه ای باشد که نیاز به نصب تجهیزات در شرق و غرب نباشد(که غیر اقتصادی می شود طرح) یا محدد به ساختمان هایی که از چهار طرف باز است می شود(مثل برج باغ ها).

 

ضخامت حداقلی دال پس تنیده ۲۲٫۵ سانتی متر است.

ضخامت حداقلی دال پس تنیده ۲۲۵ سانتی متر است.با بتن با چگالی ۲۵۰۰ وزن دال ۶۲۵ کیلو به ازای هر متر مربع می شود.این در حالی است که جهت اجرای دهانه ی ۱۸ متری در سیستم دال مجوف یوبوت اصلاح شده وزن دال به ۶۲۵ کیلو می رسد.یعنی با وزن مشابه دهانه ی بلندتر  و با دهانه ی ثابت با وزن کمتر سیستم دال مجوف یوبوت اصلاح شده قطعا بیشتر مزیت دارد.

تخریب:متاسفانه مطلبی که بدان کمتر دقت می شود تخریب این سقف هاست که معظلات به شدت غیر قابل تمهیدی دارد.

ریسک بالای اجرا در رهاشدن کابل  و رها سازی چندین نیرو در یک ثانیه  که خسارت جبران ناپذیری به دنبال دارد.

 

تجهیزات خاص و ریسک پذیری سیستم کابلی

هم چنین به دلیل نیازمند بودن به تجهیزات خاص و به تبع آن نظارت خاص ریسک پذیری اجرا به شدت بالا است.

عدم عایق صوتی وحرارتی:براساس جداول پیوست اختلاف ضریب هدایتی صوتی و حرارتی با بیش از ۵برابر اختلاف به پیوست تسلیم می گردد.

هزینه ی بالای کابل و کشیدن آن(تقریبا به ازای هرمتر مربع ۷۰٫۰۰۰ تومان )در مقابل هزینه ی نازل (۲۰٫۰۰۰ تومان یوبوت اصلاح شده) و ثابت بودن هزینه ی اجرا ومصرف بتن و میلگرد یکسان.