سقف وافل و مقایسه آن با یوبوت مقاله پیش رو به برخی ابهامات در خصوص کارایی سیستم وافل و یوبوت اصلاح شده پرداخته و مقایسه ای ساده و گویا نسبت به مزایا ،معایب و برآورد ریالی این دو سیستم انجام شده است.ابتدا جهت آشنایی با هر دوسیستم به تاریخچه...