اجرای یوبوت در هوای گرم ۱- قبل از بتن ریزی قالبها، میلگردها و محل بتن ریزی با آب خنک آب پاشی شود. ۲- محل بتن ریزی از تابش مستقیم نور خورشید محافظت گردیده و بتن ریزی در ساعات گرم روز ( اواسط روز ) متوقف گردد. دمای محیط ۳-...