وافل دوطرفه یکی از انواع سقف وافل میباشد. وافل دوطرفه بر خلاف وافل یک طرفه که بار چشمه را فقط در یک جهت توزیع میکند. بار دهانه را در هر دو جهت X و Y توزیع میکند. این بدان معناست که هم در انتقال نیرو های ثقلی  هم در...