۲٫مزیت سقف یوبوت نسبت به سقف وافل چیست و در مقابل محدودیت های آن چیست ؟ سقف یوبوت در پلان هایی که معماری اجازه میدهد به صورت متقارن از دیوار برشی استفاده کنیم بسیار کارامد میباشد هم چنین به دلیل وجود دال تحتانی ضخامت تمام شده سقف کمتر از...